Photo: Nykieria Chaney / Stringer via Getty Images

Missy Elliott